Konkursy


Cyfryzacja przedsiębiorstw (woj. łódzkie)
Działanie 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw 

Ogólny opis

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. łódzkiego, które osiągnęły spadki przychodów (co najmniej 15%) w związku z pandemią COVID-19. Wsparcie ma charakter bezzwrotnej dotacji, którą można przeznaczyć na zakup środków trwałych (sprzętów i urządzeń) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje), które posłużą do przeprowadzenia transformacji cyfrowej i ekologicznej przedsiębiorstwa.

Realizacja projektu ma przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie otrzymującym dotację oraz wzmocnienia odporności firmy na przyszłe kryzysy.

Termin składania wniosków

Od 7 września 2022 r. do 28 września 2022 r.

Kto może aplikować?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • posiadają siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego
 • zostały zarejestrowane najpóźniej w dn. 1 stycznia 2019 r.
 • odnotowały spadek przychodów min. 15% wyliczony w okresie: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 • oprogramowane i licencje
 • maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 300 tys. PLN
 • poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • realizacja projektu powinna przyczynić się do możliwości pracy zdalnej nawet w warunkach lockdownu lub innych kryzysów
 • projekt powinien zawierać komponent ekologiczny, tzn. przyczyniać się do zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług

 

Zapytaj o konkurs


Poprawa dostępu do kultury i sztuki
Dofinansowanie w ramach środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 

Ogólny opis

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów związanych z realizacją przedsięwzięcia artystycznego w ramach jednej lub kilku poniższych dziedzin:

 • muzyka i sztuki sceniczne
 • sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe)
 • dziedzictwo kulturowe
 • sektor kreatywny
 • literatura i krytyka sztuki
 • archiwa
 • edukacja kulturalna i artystyczna

Działania realizowane w ramach dotacji powinny prowadzić do m.in. ​​​​​​ zwiększenia dostępu do sztuki i kultury (poprzez organizację wydarzenia artystycznego) oraz poprawy zarządzania placówką kultury (poprzez organizację np. szkoleń dla pracowników administracyjnych). Ważnym aspektem projektu jest wymóg zawiązania partnerstwa z podmiotem zarejestrowanym w Norwegii i/lub Islandii i/lub Lichtensteinie.

Termin składania wniosków

Od 29 listopada 2021 r. do 14 lutego 2022 r.

Kto może aplikować?

 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych do projektu
 • szkolenia/warsztaty
 • wyżywienie, zakwaterowanie, podróże uczestników projektu
 • koszty promocji wydarzenia
 • koszty zarządzania projektem (do 10% wartości całego projektu)

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 500 tys. EUR
 • poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
 • 50% wkładu własnego może stanowić wolontariat na rzecz projektu

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączono: produkcję filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek
 • przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zawiązać partnerstwo z podmiotem zagranicznym (z Norwegii i/lub Islandii i/lub Lichtensteinu)
 • budżet projektu należy sporządzić w PLN oraz EUR. Do obliczenia kwoty w PLN wykorzystuje się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów księgowych wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od lipca 2021 do listopada 2021 roku tj. 1 EURO = 4,5662 PLN
 • realizacja przedsięwzięć artystycznych musi mieć wymiar niekomercyjny, a dochód w projekcie, o ile się pojawi, będzie musiał zostać zwrócony

 

Zapytaj o konkurs


Bony na cyfryzację (cała Polska)
Działanie 6.2 POIR - Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Ogólny opis

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą dokonać cyfryzacji procesu wytwarzania produktów bądź świadczenia usług. Bezzwrotną dotację otrzymają firmy, które wprowadzą tzw. innowację procesową (nowy lub znacząco ulepszony proces w przedsiębiorstwie) wykorzystując do tego technologie cyfrowe (IT). Dodatkowo, można wdrożyć innowację produktową (nowy lub znacząco ulepszony produkt bądź usługa) powiązaną z w/w innowacją procesową.

Realizacja projektu ma przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie otrzymującym dotację oraz wzmocnienia odporności firmy na przyszłe kryzysy.

Termin składania wniosków

Od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r.

Kto może aplikować?

 • Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (komponent obligatoryjny)
 • zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń) niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 300 tys. zł
 • poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
 • dofinansowanie wyłącznie w ramach pomocy de minimis

Na co zwrócić szczególną uwagę?

I.  Dofinansowanie otrzymają projekty przedsiębiorstw z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 - zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Aby uznać przedsiębiorstwo za szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 musi ono posiadać jedno z poniższych PKD jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

II. Projekt musi dotyczyć wprowadzenia przez przedsiębiorstwo innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dodatkowo możliwe jest wdrożenie innowacji produktowej – wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług (powiązanych z wdrażaną innowacją procesową).

III. Projekt musi być uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami/klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub rozszerzenia oferty.

IV. Należy wykazać zdolność i potencjał firmy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Potencjał należy rozumieć w szczególności jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów finansowych, ludzkich, infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej. Potencjał firmy powinien być dostosowany do planowanego zakresu projektu.

V. Firmy, które udokumentują spadek przychodów ze sprzedaży (2020 w relacji do 2019 r.) powyżej 40%  - otrzymają dodatkowe punkty

Zapytaj o konkurs


Projekty B+R przedsiębiorstw (Woj. łódzkie)
Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw

Ogólny opis

W ramach poddziałania I.2.2. można uzyskać dofinansowanie na badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe służące wytworzeniu nowego produktu bądź usługi. Elementem projektu mogą być także koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Termin składania wniosków

28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Kto może aplikować?

 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego
 • Konsorcja przemysłowe (z wiodącą rolą przedsiębiorstwa)

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 • Wynagrodzenie personelu badawczego
 • Usługi badawczo-rozwojowe (podwykonawstwo)
 • Materiały, sprzęt, elementy niezbędne do wytworzenia prototypu
 • Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową - środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne
 • Koszty pośrednie, rozliczane ryczałtem – 25% kosztów bezpośrednich

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Badania przemysłowe - do 80%
 • Prace rozwojowe - do 60%
 • Prace przedwdrożeniowe - do 50%
 • Inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową – do 85%
 • Dofinansowanie dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej - 100%

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Wykazanie, że badawczo-rozwojowe wpisują się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Łódzkiego
 • Zaplanowanie szerokiego rozpowszechniania wyników projektu - poprzez publikacje naukowe, prezentacje na konferencjach
 • Zapewnienie doświadczonego zespołu badawczego

Zapytaj o konkurs


Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem (Woj. małopolskie)
Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Ogólny opis

W ramach poddziałania 1.2.3. można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia zapewniające realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania (produktu lub usługi) – obejmujące zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Termin składania wniosków

30 kwietnia -27 lipca 2021 r.

Kto może aplikować?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 1. Usługi, które mogą być świadczone wyłącznie przez jednostki naukowe, centra badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu.
  • Usługi badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem nowych produktów/procesów;
  • Usługi w zakresie wzornictwa - opracowanie cech technicznych, użytkowych, estetycznych produktu;
  • Usługi proinnowacyjne – badania rynku, badania jakości, usługi w zakresie przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, pomoc prawna.
 2. Wdrożenie wyników prac B+R - inwestycja w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia) i wartości niematerialne i prawne (np. licencje) niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 000 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% - maksymalna kwota dotacji wyniesie 425 000 zł

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Wykazanie zgodności z co najmniej jednym obszarem regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego
 • Wybór wykonawcy usług B+R / proinnowacyjnych dokonany zgodnie z zasadą konkurencyjności
 • Wykazanie potencjału do realizacji projektu oraz wdrożenia rezultatów usługi/usług

Zapytaj o konkurs


"Szybka ścieżka"
Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Ogólny opis

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe służące wytworzeniu innowacyjnego produktu bądź usługi.

Termin składania wniosków

3 sierpnia – 14 września 2020 r.

Kto może aplikować?

 • Przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Jakie koszty inwestycji można sfinansować?

 • Wynagrodzenie personelu badawczego
 • Usługi badawczo-rozwojowe (podwykonawstwo)
 • Materiały, sprzęt, elementy niezbędne do wytworzenia prototypu
 • Wydatki na infrastrukturę badawczo-rozwojową - środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzacja)
 • Koszty pośrednie, rozliczane ryczałtem – 25% kosztów bezpośrednich
 • Realizację prac przedwdrożeniowych (maks. 20% kosztów projektu)

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln złotych; 2 mln złotych w przypadku konsorcjów i dużych przedsiębiorstw
 • Badania przemysłowe - do 80%
 • Prace rozwojowe - do 60%
 • Prace przedwdrożeniowe - 90% / 50%

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Wykazanie zgodności z Krajową Inteligentną Specjalizacją;
 • Opracowanie etapów prac B+R z precyzyjnym podziałem na etapy badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • Zaplanowanie szerokiego rozpowszechniania wyników projektu - poprzez publikacje naukowe, prezentacje na konferencjach;
 • Wykazanie potencjału do realizacji projektu oraz wdrożenia rezultatów projektu

Zapytaj o konkurs